Bedrijfskaart

Inleiding

Aanvraag uw kaart via het af te drukken formulier en het ons opsturen via de post.

 • Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht!
 • Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.
  Gefaxte aanvraagformulieren worden immers niet behandeld.

1. Het model van de kaart

Bedrijfskaart - voorzijde
Bedrijfskaart - voorzijde
Bedrijfskaart - achterkant
Bedrijfskaart - achterkant

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik

De bedrijfderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

De verhoging van de retributie voor de bedrijfskaart naar 150 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van het bedrijf. 

De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart vermeld zijn.

Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De bedrijfskaart is gepersonaliseerd op naam van de onderneming.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een bedrijfskaart voorziet dat de kaart via de Post 5 werkdagen na betaling in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat wordt opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming, zoals deze vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd. 

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3. Voorwaarden van toewijzing

De onderneming moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

4. Aanvraag van een kaart

4.1 Eerste aanvraag

U kunt uw kaart bestellen

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Het aantal kaarten dat aangevraagd wordt, moet worden aangegeven in het daartoe voorziene vakje. Er is momenteel geen beperking meer in het aantal aan te vragen bedrijfskaarten.

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 5 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;
 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 5 van het aanvraagformulier.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2 Vernieuwing

Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden.

U kunt de verlenging van uw kaart aanvragen

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vernieuwing" aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 5 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;
 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 5 van het aanvraagformulier.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. De nieuwe kaart wordt evenwel slechts enkele dagen voor vervaldag van de op dat moment geldige kaart opgestuurd.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.3 Vervanging

U kunt de verlenging van uw kaart aanvragen

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vernieuwing" aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld.

 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 5 van het formulier.


Samen met ofwel:

 • In geval van verlies of diefstal; een verklaring van onvrijwillige buitenbezitstelling uitgereikt door de politie;
 • In geval van slechte werking van de kaart; de te vervangen kaart.

In geval van vermeende slechte werking van de kaart wordt ten stelligste aangeraden dat de houder de kaart aangetekend terugstuurt, samen met het aanvraagformulier ter vervanging ervan, naar de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) met het oog op verdere analyse.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart NIET terugbetaald worden.

Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5. Aanvraagformulier

Uw kunt downloaden


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 1. Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten;
 2. De te personaliseren gegevens (benaming, volledig adres, naam van de houder….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen;
 3. Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes;
 4. Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens;
 5. Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de onderneming wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd;
 6. Vul de rubriek 5 in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel zoals dit vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, moet worden opgestuurd.

6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde dringende omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 werkdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:

 • De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!
 • Verricht de betaling van deze factuur onmiddellijk bij ontvangst van de factuur.
 • Een schriftelijke vermelding ter gelegenheid van de levering van het aanvraagformulier stipuleert de wens om de factuur per e-mail te verzenden voor de betaling van de kaart naar een e-mailadres dat door de aanvrager is opgegeven en zolang een geldig betalingsbewijs is afgegeven door een bankdienst teruggestuurd worden naar digitach@itlb.be.
 • Vermeld op dit bewijs van betaling duidelijk het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.
LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden.

Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie