Privacy Verklaring

1) Hier vindt u de privacy verklaring van het ITLB


2) Hier vindt u OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN GEGEVENS tussen Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en ITLB VZW


3) Machtigingen van de Sectorale Comités


Na machtiging van het bevoegde Sectoraal Comité verifieert en deelt het ITLB op elektronische wijze persoonlijke gegevens mee die in het kader van zijn wettelijke opdrachten worden verzameld.


De machtiging die het bevoegde Sectorale Comité verleende aan het ITLB , vindt u onderstaand:

Overzicht van de machtigingen

6/2005 – Referentie 25/2005 : Rijksregister
De Commissie machtigt de Federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer en haar onderaannemer het ITLB om toegang te hebben tot de volgende informatiegegevens, nl. naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en –land en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

8/2016 referentie fo -29/2016 : Kruispuntbank der rijbewijzen
Het comité machtigt het ITLB om via de webservice van de FOD Mobiliteit, de gevraagde gegevens uit de Kruispuntbank der rijbewijzen ( het rijbewijsnummer, de begin en einddatum van de geldigheid van het rijbewijs, de landcode van uitgifte van het rijbewijs en de categorie van het rijbewijs) en het rijksregisternummer te gebruiken

05/2019 – referentie 012/2019 E-photo De federale overheidsdienst Binnenlandse zaken machtigt het ITLB om de foto opgenomen in het register van de identiteitskaarten bepaald in artikel 6bis van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de idenditeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten te gebruiken