Kader voor de digitale tachograaf

De Europese Unie heeft reeds sinds verschillende jaren de introductie van een systeem van digitale tachograaf voor de controle van de rij- en rusttijden van de bestuurders in het wegvervoer bestudeerd.

Dit nieuw type van controleapparaat is bedoeld om het controlesysteem, dat gebaseerd was op het type van analoge tachograaf, in nieuw in het verkeer gebrachte voertuigen te vervangen. Het systeem van analoge tachograaf heeft, onder andere, als voornaamste kenmerk het gebruik van “papieren” schijven die als weinig gebruiksvriendelijk en te fraudegevoelig worden ervaren.

Tijdens de Raad van Ministers van Vervoer van 27 juni 2005 had de Europese Commissie bevestigd dat de omschakelingsdatum van 5 augustus 2005 behouden bleef voor de invoering en het gebruik van de digitale tachograaf in de Europese Unie.

Bijgevolg, zoals door de Belgische Minister van Mobiliteit in zijn persmededeling van 7 juli 2005 werd gepreciseerd, moeten alle vanaf 5 augustus 2005 nieuw in België in het verkeer gebrachte voertuigen en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), voorzien zijn van een digitale tachograaf.

De overgangsfase, die voorzien was om eventueel nog voertuigen, die in België nieuw in het verkeer werden gebracht vanaf 5 augustus 2005, uit te rusten met een analoge tachograaf op basis van o.a. een attest van de voertuigconstructeur, is onherroepelijk beëindigd op 1 januari 2006. (Ter info de toelichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2005)

Trouwens, door de inwerkingtreding van art 27. van de Verordening (EG) nr. 561/2006 is het nu ook in de overige Lid-Staten van de Europese Unie verplicht dat alle voertuigen die vanaf 1 mei 2006 voor het eerst in het verkeer worden gebracht en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), OOK uitgerust zijn met een digitale tachograaf.

Europa

Reglementaire basis

De digitale tachograaf wordt, onder andere, gereglementeerd door de Verordening (EEG) nr. 165/2014 van de Raad van 4 februari 2014 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. Voor de reglementaire teksten, gelieve de rubriek wetgeving te consulteren.

Onderworpen voertuigen

VANAF 11 APRIL 2007 is de Verordening (EEG) nr. 3820/85 inzake de rij-en rusttijden ingetrokken en vervangen door de Verordening (EG) nr. 561/2006 die een wijziging inhoudt van de vroegere rij- en rusttijdreglementering.


De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden in alle voertuigen die onder het toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 inzake de rij- en rusttijden vallen. Zowel de voertuigen, aangewend voor het vervoer voor eigen rekening als voor het vervoer voor rekening van derden, zijn onderworpen aan deze reglementering.


In het algemeen betreft het:

  • De voertuigen gebruikt voor het vervoer van goederen met een maximaal toegelaten massa (inbegrepen opleggers of aanhangwagens) van meer dan 3,5 ton;
  • De voertuigen gebruikt voor het vervoer van personen (autobussen en autocars) die méér dan 9 personen, de bestuurder inbegrepen, kunnen vervoeren.

LIJST VAN VRIJSTELLINGEN EN AFWIJKINGEN (laatste aanpassing op basis van Verordening 165/2014 van 4 februari 2014) De voornaamste kenmerken van de digitale tachograaf


De digitale tachograaf is een apparaat met de afmetingen van een autoradio, die in dashbord van de cabine van het voertuig geïnstalleerd wordt. Het apparaat is verbonden met de bewegingssensor van het voertuig en kan beschouwd worden als een wettelijk verplichte on board unit. Het is voorzien van een massageheugen, een leesvenster (display), een connectorfiche voor gegevensoverbrenging, twee kaartlezers en een printmechanisme.

Het apparaat werkt in combinatie met digitale tachograafkaarten die voorzien zijn van een chip.

Het registreert o.a. de rij- en rusttijden van de bestuurder, die eventueel ook op het leesvenster kunnen afgelezen worden. Een cryptografische versleuteling tussen de chipkaart, de bewegingssensor van het voertuig en de tachograaf beveiligt de authenticiteit en de integriteit van de registratie en de bewaring van de gecapteerde gegevens. Mogelijke vervalsing van de opgeslagen gegevens wordt uitgesloten en manipulaties en pogingen daartoe kunnen zelfs gedetecteerd worden.

Elk type van digitale tachograaf is op Europees niveau gehomologeerd en is voorzien om interoperabel te zijn met elk type van digitale tachograafkaarten, die eveneens op Europees niveau gehomologeerd zijn. Deze homologatie garandeert dat alle tachograafkaarten in elk apparaat gebruikt kunnen worden, wat ook het merk ervan is en welke Lid-Staat ook de digitale tachograafkaarten heeft uitgegeven.

België

Reglementaire basis

De vzw Instituut Wegtransport en Logistiek België” (ITLB) is door de Staat gemandateerd om, bij delegatie en onder controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, een openbare opdracht uit te voeren die erin bestaat het systeem voor het beheer en de afgifte van alle digitale tachograafkaarten m.b.t. de digitale tachograaf, te organiseren en uit te baten.

Een interne dienst, met name DIENST DIGITACH, werd daartoe in het leven geroepen.

Teneinde de haar opgelegde doelstellingen te behalen voor het uitgeven van de digitale tachograafkaarten eerste generatie, had de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Veridos GmbH (onderdeel van Giesecke & Devrient GmbH), Verizon NV en Unisys Belgium.

Voor de uitgifte van de digitale tachograafkaarten van de tweede generatie heeft de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Gemalto SA, Cert Sign en Unisys Belgium.

Op die manier beschikt zij over alle vereiste vaardigheden om een globaal technisch en informaticasysteem te ontwikkelen die alle noodzakelijke veiligheidswaarborgen biedt om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle aanvragers te kunnen verzekeren.