Digitale tachograafkaarten

Een digitale tachograafkaart is een smartcard voor gebruik in een digitale tachograaf (het controleapparaat). De digitale tachograaf kan door middel van een tachograafkaart de identiteit van de kaarthouder of het organisme dat houdster is van een kaart, vaststellen en gegevens registreren, opslaan en eventueel overbrengen.


Een tachograafkaart is er in de volgende uitvoeringen:


Bestuurderskaart

Termijn

Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht!

Richtlijnen en aanbevelingen

Gelieve de voornaamste richtlijnen en aanbevelingen voor de vernieuwing van uw bestuurderskaarten in acht te nemen.Lees hier

Validatie

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.

Gefaxte aanvraagformulieren worden immers niet behandeld.

1.

Model van de kaart

2.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.


Opgelet: De verhoging van de retributie voor de bestuurderskaart naar 65 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011

( zie ook rubriek "Vragen en Antwoorden" FAQ vraag 6)


De bestuurderskaart wordt via de Post 5 werkdagen NA BETALING in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat met het logo van DIGITACH opgestuurd naar de woonplaats van de bestuurder, zoals dit adres in het Rijksregister vermeld is.


De bestuurderskaart is persoonlijk, en vervangt in geen enkel geval het rijbewijs. Zij moet op verzoek van de bevoegde controle-instantie worden voorgelegd.

Elke bestuurder verbindt er zich toe om onmiddellijk een aangifte te doen ingeval van verlies of diefstal van de kaart en ervoor te zorgen dat de kaart in normale omstandigheden wordt bewaard en gebruikt.

De bestuurderskaart beschikt over een chip met microprocessor waarvan de goede werking afhankelijk is van enkele voorzorgen die de houder van de kaart zou moeten respecteren. Men mag de kaart niet plooien of wrikken uit het toestel, blootstellen aan te hoge of te lage temperaturen of elektromagnetische stralingen, aan een te hoog vochtigheidsniveau of enig andere behandeling die ongepast is voor de goede werking van de kaart.

De kaart moet bij verlies, diefstal, of slechte werking van de kaart vervangen worden. Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.

In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 5 jaar.

De kaart die niet meer door de chauffeur gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken volgend op het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3.

Voorwaarden van toewijzing

 • 1.

  Een normale verblijfplaats hebben in België: deze voorwaarde betekent dat de aanvrager ofwel officieel een woonplaats in België moet hebben, ofwel in België gewoonlijk moet verblijven, zijnde per kalenderjaar ten minste 185 dagen;

  Voor meer informatie omtrent dit onderwerp: zie de interpretatie gegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de voorwaarde van verblijfplaats. (zie daarom ook de rubriek "links" voor de contactadressen van de kaartuitgevende instanties in de ons omringende staten)

 • 2.

  Een voertuig bestemd voor het vervoer van goederen of personen besturen, of bekwaam zijn te besturen, dat onder het toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 valt; Inzake het gebruik van de tachograaf tijdens de rijlessen en het examen voor het bekomen van het rijbewijs heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer specifieke regels uitgevaardigd.

 • 3.

  Geen houder zijn van een geldige bestuurderskaart, uitgereikt in België of in een ander land.

4.

Procedure voor de aanvraag van een bestuurderskaart:

4.1

Eerste aanvraag

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.
Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Eenmaal het aanvraagformulier vervolledigd en ondertekend is, moet het worden opgestuurd met een pasfoto (een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm, geen fotokopie en minder dan 6 maanden oud) De acceptatiecriteria voor de pasfoto zijn dezelfde als deze voor de Belgische identiteitskaart.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.
Een validatie wordt ondertussen verricht via het Tachonet-systeem om te verifiëren of de bestuurder geen kaart bezit die afgeleverd werd door een andere Lid-Staat van de Europese Unie.

De factuur wordt opgestuurd
 • -

  Hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;
 • -

  Hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.
Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2

Vernieuwing

Voornaamste richtlijnen en aanbevelingen voor de vernieuwing van bestuurderskaarten.


Aangezien een bestuurderskaart voor de digitale tachograaf slechts een maximale geldigheidsduur van vijf jaar heeft, moet tijdig de aanvraag tot vernieuwing van deze kaart opgestart worden. Voor het vernieuwen van deze bestuurderskaart moet dezelfde procedure gevolgd worden als bij de eerste aanvraag van een bestuurderskaart.

Daartoe zijn blanco aanvraagformulieren beschikbaar om deze af te printen en in te vullen in rubriek 5.

Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden. Zorg er wel voor om deze aanvragen uiterlijk 15 WERKDAGEN voor de vervaldatum van de huidige kaart in te dienen, zoniet loopt de bestuurder het risico om tijdens een bepaalde periode niet over een geldige kaart te beschikken.

Het wordt derhalve ten stelligste aangeraden om het toesturen van het aanvraagdossier NIET uit te stellen, zodat problemen bij de validatie van de aanvraaggegevens (o.a. een geldig rijbewijsnummer, een geldige woonplaats, enz…) nog tijdig opgevangen kunnen worden. Vergeet niet om steeds een leesbare kopie van een geldig rijbewijs toe te voegen! Gefaxte aanvraagformulieren kunnen immers niet behandeld worden.

Het aanvraagformulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vernieuwing» aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld. Eenmaal het aanvraagformulier vervolledigd en ondertekend is, moet het worden opgestuurd met een pasfoto (een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm, geen fotokopie en minder dan 6 maanden oud.) De acceptatiecriteria voor de pasfoto zijn dezelfde als deze voor de Belgische identiteitskaart.

De NOG NIET VERVALLEN bestuurderskaart moet uiteraard NIET bij het aanvraagdossier worden bijgevoegd. De vervallen bestuurderskaart moet zelfs verplicht behouden blijven bij de chauffeur om deze eventueel bij een wegcontrole te kunnen voorleggen op verzoek van de bevoegde controle-instanties ter controle van zijn/haar voorbije prestaties. Gelieve de vervallen bestuurderskaart zes weken na vervaldag naar de Dienst Digitach terug te sturen en ervoor te zorgen dat de geregistreerde data op de bestuurderskaart werden gedownload.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de
Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.

Het wordt ten stelligste aangeraden om de betaling van deze factuur niet uit te stellen en ten laatste 15 WERKDAGEN voor vervaldag van de huidige kaart de betaling uit te voeren.


ALS de betaling tijdig met respect van bovenvermelde termijn werd uitgevoerd, zal ook de nieuwe bestuurderskaart tijdig via de Post in een prior zending worden opgestuurd en minstens twee weken voor VERVALDAG van de huidige bestuurderskaart afgeleverd worden op de woonplaats van de bestuurder, zoals dit adres in het Rijksregister vermeld is.

Indien u wenst dat sommige nieuwe bestuurderskaarten nog vroeger dan deze termijn worden afgeleverd, moet de leveringstermijn uitdrukkelijk op het aanvraagdossier of in een begeleidend schrijven worden vermeld.

In dat geval zal de geldigheidsduur van 5 jaar van de nieuwe bestuurderskaart volgens de vigerende reglementaire procedure met evenveel dagen worden ingekort als dat de nieuwe kaart vervroegd werd geproduceerd.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.
Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

Vernieuwing van een bestuurderskaart uitgegeven door een andere staat dan België.

Wanneer een chauffeur houder is van een bestuurderskaart uitgegeven door een andere staat dan België en sinds deze uitreiking ervan zijn woonplaats in Belgiê heeft gevestigd en opteert om deze bestuurderskaart te behouden tot het einde van de geldigheid ervan, is dit geen probleem. Evenwel moet voor de vernieuwing van een dergelijke bestuurderskaart die bijna vervallen is, dezelfde procedure gevolgd worden als bij de eerste aanvraag van een bestuurderskaart van een Belgische bestuurderskaart.

Gelieve evenwel rekening te houden dat bij de aanvraag daartoe, ofwel deze buitenlandse kaart, ofwel minstans een papieren kopie van deze bestuurderskaart bij de aanvraag wordt bijgevoegd. Zoniet zal de aanvraagprocedure worden geblokkeerd en daardoor onnodig tijdsverlies oplopen.

Let op: een papieren kopie van een dergelijke bestuurderskaart die uitgegeven is door een andere Staat dan België, wordt enkel aanvaard wanneer de geldigheid van deze bestuurderskaart MINDER bedraagt dan twee maanden. In het andere geval moet de bestuurderskaart ZELF worden bijgevoegd.

4.3

Vervanging

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.
Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vervanging» en de reden van vervanging aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.

Het formulier moet ondertekend en met de volgende stukken opgestuurd worden:

 • -

  ingeval van verlies of diefstal; een verklaring van onvrijwillige buitenbezitstelling uitgereikt door de politie. (zie ook rubriek "vragen en antwoorden" FAQ vraag 10) en de informatiefiche betreffende de administratieve verplichtingen van de chauffeur bij verlies of diefstal van zijn bestuurderskaart)

 • -

  in geval van vermeende slechte werking; de te vervangen kaart; (zie ook de informatiefiche betreffende de administratieve verplichtingen van de chauffeur bij beschadiging of slechte werking van zijn bestuurderskaart)

 • -

  Een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm moet in alle omstandigheden worden opgekleefd.


In geval van vermeende slechte werking van de kaart wordt ten stelligste aangeraden dat de houder de kaart aangetekend terugstuurt, samen met het aanvraagformulier ter vervanging ervan, naar de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) met het oog op verdere analyse.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de
Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle gegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;

 • -

  hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart NIET terugbetaald worden.


Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.


Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.4

Omwisseling

De houder van een door een lidstaat afgegeven geldige bestuurderskaart KAN verzoeken zijn kaart om te wisselen tegen een gelijkwaardige bestuurderskaart, onder de vereiste voorwaarden, wanneer hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd in een andere lidstaat, dan deze die zijn bestaande kaart heeft afgegeven.

In dat geval moet hij zijn nieuwe kaart aanvragen in de lidstaat van zijn nieuwe gewone verblijfplaats. Deze lidstaat moet zo nodig nagaan of de ter omwisseling aangeboden kaart inderdaad nog geldig is en de oude kaart met opgave van de redenen terugzenden aan de autoriteiten van de lidstaat die de bestaande kaart hadden afgegeven.

Bovendien is in geval van vestiging van zijn gewone verblijfplaats in België de aanvraag tot omwisseling van de bestuurderskaart te adresseren aan de Dienst Digitach, p/a vzw ITLB die bevoegd is om de oude kaart terug te sturen naar de autoriteiten van de lidstaat die de kaart heeft uitgereikt.

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.
Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «uitwisseling” aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.

Het formulier moet ondertekend en met de volgende stukken opgestuurd worden:

 • -

  een pasfoto (een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm, geen fotokopie en minder dan 6 maanden oud.) De acceptatiecriteria voor de pasfoto zijn dezelfde als deze voor de Belgische identiteitskaart.

 • -

  de om te wisselen kaart;


Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de
Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;

 • -

  hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. Een validatie wordt ondertussen verricht via het Tachonet-systeem om te verifiëren of de bestuurder geen kaart bezit die afgeleverd werd door een andere Staat.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.
Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5.Aanvraagformulier voor een bestuurderskaart

Het Nederlandstalig formulier of het Duitstalig formulier ( procedure in het Duits) voor de aanvraag van een bestuurderskaart kan hier worden afgeprint.


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 • 1.

  Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten;
 • 2.

  Het aanvraagformulier moet in A4-printformaat, enkelzijdig en duidelijk leesbaar afgedrukt worden. Gelieve geen blanco aanvraagformulieren te gebruiken die gekopieerd of gefaxt zijn. Gelieve de pagina’s van het aanvraagformulier niet aan elkaar te nieten en bij voorkeur in A4-omslagen op te sturen. Gefaxte aanvraagformulieren of aanvraagformulieren die in een onaangepast formaat en zonder de standaardmarges van een A4-document werden afgeprint kunnen niet behandeld worden en worden teruggestuurd.
 • 3.

  De te personaliseren gegevens (naam, voornaam,….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen. De naam en de voorna(a)m(en) moeten exact worden weergegeven, zoals deze vermeld staan op het rijbewijs. Het adres van de officiële verblijfplaats moet worden weergegeven, zoals het op de traditionele identiteitskaart of in de chip van de elektronische identiteitskaart vermeld is.
 • 4.

  Het is voorlopig verplicht telkens een leesbare papieren kopie van het rijbewijs bij de aanvraag bij te voegen en zich te ervan te vergewissen dat de geldigheidsperiode van de vereiste categorie van het rijbewijs nog niet verlopen is.
 • 5.

  Rijbewijzen, die door Lid-Staten van de Europese Unie zijn uitgegeven, moeten VOORAFGAANDELIJK door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen MINSTENS geregistreerd zijn. Rijbewijzen uitgegeven door landen die geen Lid-Staat van de Europese Unie zijn moeten VOORAFGAANDELIJK volgens de voorziene voorwaarden door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder voor een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld en in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen geregistreerd zijn.
 • 6.

  De rubrieken 3.2 tot 3.7 zijn bestemd voor een bijkomende verificatie ingeval van onjuiste vermelding van het identificatienummer van het Rijksregister;
 • 7.

  De handtekening en de pasfoto die op traditioneel fotopapier afgedrukt is, dienen EXACT binnen de voorziene kaders te worden aangebracht zonder de boord van de kaders te overschrijden.
 • 8.

  Vul de rubrieken 6.1 of 6.2. betreffende de facturatie in naargelang het geval.

6.Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 WERKdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:


LET OP : De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!.


 • -

  Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres;

 • -

  Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

 • -

  Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

 • -

  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.


LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!


Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

De bedrijfskaart

Termijn

Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht!

Validatie

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.

1.

Model van de kaart

2.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De bedrijfskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.


Opgelet: De verhoging van de retributie voor de bedrijfskaart naar 150 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van het bedrijf.


De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart vermeld zijn. Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.

In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een bedrijfskaart voorziet dat de kaart via de Post 5 werkdagen NA BETALING in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat wordt opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming, zoals deze vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.


De bedrijfskaart is gepersonaliseerd op naam van de onderneming.


De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3.

Voorwaarden van toewijzing

De onderneming moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

4.

Procedure voor de aanvraag van een bedrijfkaart:

4.1

Eerste aanvraag

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.
Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Het aantal kaarten dat aangevraagd wordt, moet worden aangegeven in het daartoe voorziene vakje. Er is momenteel geen beperking meer in het aantal aan te vragen bedrijfskaarten.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 5 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld.

 • -

  Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 5 van het aanvraagformulier.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.
Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2

Vernieuwing

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.


Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden.

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vernieuwing» aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 5 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;

 • -

  hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 5 van het aanvraagformulier.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. De nieuwe kaart wordt evenwel slechts enkele dagen voor vervaldag van de op dat moment geldige kaart opgestuurd.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.
Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.3

Vervanging

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vervanging» en de reden van vervanging aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden samen met de eventueel vereiste bewijsstukken naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

 • -

  ingeval van verlies of diefstal; een verklaring van onvrijwillige buitenbezitstelling uitgereikt door de politie. (zie ook rubriek "vragen en antwoorden" FAQ vraag 10) en de informatiefiche betreffende de administratieve verplichtingen van de chauffeur bij verlies of diefstal van zijn bestuurderskaart)

 • -

  in geval van vermeende slechte werking; de te vervangen kaart; (zie ook de informatiefiche betreffende de administratieve verplichtingen van de chauffeur bij beschadiging of slechte werking van zijn bestuurderskaart)


Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;

 • -

  hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart NIET terugbetaald worden.


Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.


Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5.

Aanvraagformulier voor een bedrijfskaart

Het Nederlandstalig of Duitstalig formulier voor de aanvraag van een bedrijfskaart kan hier worden afgeprint.Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 • 1.

  Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten;
 • 2.

  De te personaliseren gegevens (benaming, adres,….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen;
 • 3.

  Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes;
 • 4.

  Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens.
 • 5.

  Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de onderneming wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd;
 • 6.

  Vul de rubriek 5 enkel in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen moet worden opgestuurd.

6.

Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE en uitzonderlijke omstandigheden bijkomend verkort worden op basis van de volgende werkwijze:


LET OP : De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!.


 • -

  Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres.

 • -

  Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

 • -

  Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

 • -

  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.


LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!


Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

De werkplaatskaart

Termijn

Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht!

Validatie

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.

!

Belangrijke info2de generatie

Vanaf 15-6-2019 moeten alle voertuigen die over een tachograaf dienen te beschikken en een eerste maal in dienst worden gesteld worden uitgerust met een slimme tachograaf (of tachograaf generatie 2 (GEN2-G2) of tachograaf 1C) in uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen.)

Met de huidige werkplaatskaart 1ste generatie is het niet mogelijk om een slimme tachograaf te ijken,
Een slimme tachograaf kan enkel worden geijkt indien de installateur over een werkplaatskaart 2de generatie beschikt, het is mogelijk om met een werkplaatskaart 2de generatie de huidige digitale tachografen (GEN1 of 1B) te ijken,

Werkplaatskaarten 2de generatie kunnen enkel worden toegekend aan een installateur die voldoet aan de drie basisvoorwaarden : tewerkgesteld in een erkende werkplaats – uitbreiding van de erkenning naar slimme tachografen en aanwezigheid van (test)apparatuur/materiaal - en een opleiding hebben gevolgd betreffende de slimme tachograaf (zie informatienota van de Fod Mobiliteit).

Wanneer een werkplaats voldoet aan de 3 basisvoorwaarden kan vanaf 15/03/2019 een werkplaatskaart 2de generatie worden aangevraagd.
Hier vindt u het aangepaste aanvraagformulier voor de 2de generatie.
Wanneer een werkplaatskaart 2de generatie wordt aangevraagd ter vervanging van een werkplaatskaart 1ste generatie zal deze worden afgeleverd met een geldigheid van 1 jaar te rekenen vanaf de goedkeuring van de aanvraag ( = betaling factuur).

Bij ontvangst van de werkplaatskaart 2de generatie dient de 1ste generatie onmiddellijk te worden terug gestuurd naar Digitach. Digitach zal dit opvolgen en rapporteren aan onze dienst. Indien een 1ste generatie werkplaatskaart niet werd terug gestuurd – installateur beschikt over twee werkplaatskaarten – is dit in strijd met de erkenningsvoorwaarden en zal de erkenning worden ingetrokken.

Merk op dat de werkplaatskaarten van de 2de generatie worden aangemaakt op naam van de vestiging aan de hand van de beschikbare gegevens in het KBO onder de rubriek vestigingseenheidsgegevens - naam en adres van de vestigingseenheid zullen worden overgenomen op de werkplaatskaart. Deze werkplaatskaarten worden verstuurd naar de vestiging en niet meer naar de maatschappelijke zetel (indien verschillend).


Voor de werkplaatskaart van de 2de generatie is het nu ook mogelijk om zowel voor de werkplaatskaart als de pincode een spoedzending aan te vragen, mits een meerkost van 46.5 EUR exclusief BTW. Gelieve dit aan te duiden op het nieuwe aanvraagformulier.

Op die manier wordt de werkplaatskaart geproduceerd +1 werkdag na registratie van de betaling en geleverd +2 werkdagen op het adres van de vestiging van de werkplaats. De overeenstemmende pincode wordt geleverd 1 werkdag na de levering van de werkplaatskaart op het adres van de technicus.

1.

Model van de kaart

2.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De werkplaatskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.


Opgelet: De verhoging van de retributie voor de werkplaatskaart naar 225 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011.

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van de werkplaats.


De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart vermeld zijn.

Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.
In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of een productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 1 jaar.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een werkplaatskaart voorziet dat de kaart 5 werkdagen NA BETALING aangetekend tegen ontvangstbewijs via de Post opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de werkplaats, zoals vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.


De werkplaatskaart wordt opgemaakt op naam van de houder, installateur of hersteller, die daartoe door de overheid werd erkend.

De werkplaatskaart is beveiligd met een PIN-code samengesteld uit zes alfanumerieke tekens en is hoofdlettergevoelig.

De inbreng van vijf opeenvolgende verkeerde PIN-codes veroorzaakt een definitieve blokkering van de kaart. Een vervanging van deze kaart onder dezelfde voorwaarden als deze bij een vervanging van de kaart wegens een slechte werking te wijten aan de houder, is daarom noodzakelijk.


De PIN-code wordt één werkdag na het versturen van de werkplaatskaart via de Post aangetekend opgestuurd naar de woonplaats van de technicus, zoals deze in het Rijksregister vermeld is.


De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3.

Voorwaarden van toewijzing

De werkplaatskaart wordt toegewezen aan een werkplaats die een aanvraag om erkenning aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-Generaal Verkeersveiligheid, heeft gericht en waaraan de erkenning op basis van het K.B. van 17 oktober 2016 door de Minister die het Vervoer tot zijn bevoegdheid heeft, is toegekend.

4.

Procedure voor de aanvraag van een werkplaatskaart:

4.1

Eerste aanvraag

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.
Het aanvraagformulier zal ingevuld moeten worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Het aantal kaarten dat aangevraagd wordt, moet worden aangegeven in het daartoe voorziene vakje. Er is momenteel geen beperking meer in het aantal aan te vragen bedrijfskaarten.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld.

 • -

  Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het formulier.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.
Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2

Vernieuwing

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.


Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden. Zorg er wel voor om deze aanvragen uiterlijk 15 WERKDAGEN voor de vervaldatum van de huidige kaart in te dienen, zoniet loopt de technicus het risico om tijdens een bepaalde periode niet over een geldige kaart te beschikken.

Het wordt derhalve ten stelligste aangeraden om het toesturen van het aanvraagdossier NIET uit te stellen, zodat problemen bij de validatie van de aanvraaggegevens nog tijdig opgevangen kunnen worden.

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vernieuwing» aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden naar de
Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld.

 • -

  Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het formulier.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. De nieuwe kaart en de nieuwe PIN-code worden evenwel slechts enkele dagen voor vervaldag van de op dat moment geldige kaart opgestuurd. De nieuwe kaart wordt aangetekend opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de werkplaats, zoals vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de PIN-code wordt aangetekend opgestuurd één werkdag na het versturen van de werkplaatskaart naar de woonplaats van de technicus, zoals deze in het Rijksregister vermeld is.
Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.3

Vervanging

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vervanging» en de reden van vervanging aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.

Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet ondertekend en opgestuurd worden samen met de eventueel vereiste bewijsstukken naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

samen met ofwel:

 • -

  In geval van verlies of diefstal; een verklaring van onvrijwillige buitenbezitstelling uitgereikt door de politie.

 • -

  In geval van slechte werking van de kaart; de te vervangen kaart.


In geval van vermeende slechte werking van de kaart wordt ten stelligste aangeraden dat de houder de kaart aangetekend terugstuurt, samen met het aanvraagformulier ter vervanging ervan, naar de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) met het oog op verdere analyse.

Van zodra het dossier ontvangen wordt door de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd wordt een factuur opgestuurd:
 • -

  Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld.

 • -

  Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het formulier.


Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart NIET terugbetaald worden.


Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.


Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5.

Aanvraagformulier voor een werkplaatskaart2de generatie

Het Nederlandstalig of Duitstalig formulier voor de aanvraag van een werkplaatskaart kan hier worden afgeprint.

Het Nederlandstalig of Duitstalig formulier voor de aanvraag van een werkplaatskaart 2de generatie kan hier worden afgeprint.


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 • 1.

  Vervolledig het formulier in zwart, met hoofdletters en met accenten.
 • 2.

  De te personaliseren gegevens (benaming, volledig adres, naam van de houder….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen.
 • 3.

  Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes.
 • 4.

  Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens.
 • 5.

  Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de werkplaats wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd.
 • 6.

  Vul de rubriek 6 in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel zoals dit vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, moet worden opgestuurd.

6.

Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 WERKdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:


LET OP : De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!.


 • -

  Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres;

 • -

  Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

 • -

  Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

 • -

  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.


LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!


Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

De controlekaart

1.Model van de kaart

De controlekaart kan enkel aangevraagd worden via de procedure voorzien door de bevoegde overheid en binnen de contingenten voorzien.

De nieuwe controlekaarten voor de 2 generatie hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Deze nieuwe kaarten worden op aanvraag uitgereikt vanaf 11-6-2019.

De aanvragen voor vernieuwing kunnen ten vroegste 2 maand voor de vervaldatum van de lopende kaart behandeld worden. Het volledig aanvraagdossier moet opgestuurd worden naar Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de


Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel.

Opgelet: De controlekaarten voor de lokale politiezones zijn allemaal onder supervisie van de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtshalve vernieuwd en zijn op basis van de vastgestelde contingenten begin augustus 2015 naar alle lokale politie-eenheden opgestuurd.


Op basis van het KB van 17-10-2016 moeten de kaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, door de houder aan de bevoegde instantie (ITLB, P/a Dienst Digitach, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel) terugbezorgd binnen acht dagen volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik.

De controlerende ambtenaar kan met zijn controlekaart alle gegevens van minstens de afgelopen 365 dagen terugvinden op de digitale tachograaf, uitlezen, afdrukken en aldus controleren. Zo kan hij bijvoorbeeld het gebruik van een ongeldige of verloren gemelde kaart, een onderbreking van de stroomvoorziening of een poging tot inbreuk op de beveiliging zien of alle gegevens opvragen van iedere bestuurder die met het betrokken voertuig heeft gereden om het even door welke onderneming deze bestuurder(s) werd(en) tewerkgesteld.


De controlerende instantie kan vervolgens, en indien nodig, bij eventuele bedrijfscontroles deze gegevens dan vergelijken met de van op de chip van de bestuurderskaarten en/of werkplaatskaarten overgebrachte gegevens .